(098) 747-49-00
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Для чего нужен сертификат. ГАП

ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР (архітектура та будівництво) — ОБОВ’ЯЗКИ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює технічне керівництво розробленням архітектурної час­тини (розділу) комплексних проектів об’єктів різно­го призначення. Бере безпосередню участь у проек­туванні, розробленні проектних пропозицій та гене­ральних планів будов, погодженні з відповідними органами проектних рішень та умов здійснення бу­дівництва.

Забезпечує дотримання встановлених строків виконання проектних робіт, підвищення їх якості та економічності, а також відповідності прийнятих проектних рішень діючим нормативним документам з проектування та будівництва.

Готує матеріали для укладання договорів із замовниками та субпідрядними організаціями на проведення проектно-вишукувальних робіт. Розробляє технічні завдання субпідрядним організаціям і забезпечує їх даними, необхідними для виконання робіт. Орга­нізовує проведення патентних досліджень для за­безпечення патентної чистоти нових проектних рішень та їх патентоспроможності. Формулює завдан­ня щодо розробки розділів (частин) проекту і видає їх виконавцям. Перевіряє відповідність розробле­них проектних рішень виданим завданням.

Бере участь в узгодженні проектних рішень та в обгово­ренні проектів у організаціях та органах експерти­зи. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об’єктів щодо питань його компе­тенції. Готує пропозиції про внесення змін у робочу документацію у зв’язку з введенням у дію нових нормативних документів. Забезпечує аналіз і уза­гальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об’єктів. Готує висновки з раціоналіза­торських пропозицій і винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних доку­ментів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій та скла­данні заявок на винаходи, у роботі семінарів і кон­ференцій за своїм фахом.

ПОВИНЕН ЗНАТИ. Перспективи розвитку га-лузей народного господарства, науки та техніки; ме­тоди проектування; економіку й організацію проек­тування та інженерних досліджень; передовий віт­чизняний і зарубіжний досвід проектування та бу­дівництва; постанови, розпорядження і накази, ме­тодичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування, будівництва й експлуатації об’єктів; порядок проведення торгів (тендерів) у будівництві; технічні, економічні, екологічні та соціальні вимо­ги до об’єктів, що проектуються; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, охорони навко­лишнього середовища та протипожежного захисту; будівельні норми та правила; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з питань розробки й оформлення проектно-кошторисної та іншої тех­нічної документації; основи стандартизації й патентоведеня; економіку й організацію будівництва; ав­торське право; засоби автоматизації проектних ро­біт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища ос­віта, відповідного напряму підготовки (магістр, спе­ціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста -не менше 3 років.

Далее:

Требования к получателю сертификата

Порядок и сроки

Перечень документов


Comments are closed.