(098) 747-49-00
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Загрузка...

Для чего нужен сертификат. ГИП

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ. Здійснює тех­нічне керівництво проектно-розшукувальними роботами під час проектування об’єкта й авторський нагляд за його будівництвом, введенням у дію й освоєнням проектних потужностей. Забезпечує високий техніко-економічний рівень об’єктів, що про­ектуються, впровадження досягнень науково-тех­нічного прогресу та якість проектно-кошторисної документації. Керує розробленням необхідних тех­ніко-економічних обгрунтувань та розрахунків об­сягів будівельно-монтажних робіт, визначенням кошторисної вартості будівництва, необхідного складу та кількості обладнання, виробів і мате­ріалів.

Вживає заходів щодо скорочення витрат під час будівництва та експлуатації об’єктів і зрос­тання його ефективності на основі запровадження прогресивних проектних, містобудівних, архітек­турно-планувальних рішень.

Готує дані для укладання договорів із замов­никами щодо розробки (передачі) проектно-кошто­рисної документації, обгрунтування договірної ці­ни. Бере участь у виборі будівельного майданчика для будівництва, підготовці завдань на проектуван­ня об’єктів та в організації інженерних обстежень для розробки проектно-кошторисної та іншої тех­нічної документації на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, будов і споруд; організовує їх розроблення. Бере участь у складан­ні комплексних програм, графіків виконання нау­ково-дослідних, конструкторських, технологічних і проектних робіт для об’єктів, на яких будуть засто­совуватися нові технологічні процеси й устатку­вання з тривалими циклами розроблення, конст­руювання і виготовлення.

Складає календарний план випуску науково-технічної продукції. Розроб­ляє пропозиції щодо складу розробників проекту, розподіляє між ними завдання за розділами та частинами проекту, обсяги і вартість робіт. Форму­лює завдання субпідрядним організаціям і забезпечує ці організації необхідними вихідними даними щодо доручених робіт. Вирішує питання, що вини­кають у процесі розроблення документації. Відпові­дає за технічні, економічні, естетичні та екологічні якості проекту в цілому та здійснює контроль за якісним рівнем проектних, містобудівних і архітектурнопланувальних рішень, витратами коштів на проектно-пошукові роботи, строками розробки про­ектно-кошторисної документації. Забезпечує відпо­відність розробленої проектно-кошторисної доку­ментації державним стандартам, нормам, правилам та інструкціям. Організовує роботу з перевірки па­тентної чистоти і патентоспроможності вперше зас­тосованих у проекті чи розроблених для нього тех­нологічних процесів, устаткування, приладів, кон­струкцій, матеріалів і виробів, відповідності розроб­леної проектної документації вимогам охорони нав­колишнього середовища (екологічну експертизу).

Проводить захист проекту в організаціях та органах експертизи. Бере участь в узгодженні проектно-кошторисної документації. Вирішує пи­тання проектування, що виникають у процесі бу­дівництва, введення в експлуатацію об’єктів, осво­єння проектних потужностей; організовує усунення виявлених дефектів проектно-кошторисної та іншої технічної документації. Організовує роботу над об­ліком витрат затвердженного кошторисного ліміту. Готує пропозиції керівництву проектної організації та замовнику щодо внесення в робочу докумен­тацію змін, пов’язаних із введенням нової норма­тивної документації, з урахуванням фактичного стану будівництва. Узгоджує обгрунтовані відступи від діючих норм, правил, інструкцій з органами державного нагляду і зацікавленими організація­ми, що їх затвердили. Забезпечує аналіз та узагаль­нення досвіду проектування, будівництва й експ­луатації збудованих об’єктів і підготовку на цій основі пропозицій щодо підвищення технічного й економічного рівня проектних рішень. Готує вис­новки з раціоналізаторських пропозицій та винахо­дів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будів­ництва. Бере участь у експертизі проектів, підго­товці публікацій і складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом. Може брати участь у роботі тендерного комітету.

ПОВИНЕН ЗНАТИ. Перспективи розвитку га­лузей народного господарства, науки та техніки; ме­тоди проектування; економіку й організацію про­ектування та інженерних досліджень; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва; основи стандартизації та патентоведення; постанови, розпорядження і накази, мето­дичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування, будівництва й експлуатації об’єктів; технічні, економічні, екологічні та соціальні вимо­ги до об’єктів, що проектуються; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожеж­ного захисту; будівельні норми та правила; стан­дарти, технічні умови й інші керівні матеріали з розроблення й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; порядок укладан­ня та виконання договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції; економіку й організа­цію будівництва; авторське право; засоби автомати­зації проектних робіт.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища ос­віта відповідного напряму підготовки (магістр, спе­ціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

Далее:

Требования к получателю сертификата

Порядок и сроки

Перечень документов


Comments are closed.